Ilgo veikimo trąšos augalams 100g

Ilgo veikimo trąšos gėlėms ir dekoratyviniams augalams 100g

Prekyboje turime

Produkto aprašymas

Dėl specialios trąšų granuliacijos ir cheminio reguliatoriaus maisto medžiagas, esančias trąšose, augalai įsisavina palaipsniui per 5 – 6 mėnesius. Tai garantuoja optimalų augalų aprūpinimą maisto medžiagomis kiekvienoje augimo fazėje.
NAUDOJIMAS IR NORMOS: rekomenduojama trąšų norma prieš sėją ar sodinimą išmaišoma durpių substrate į kurį augalai vėliau bus sodinami ar sėjami arba rąšos išbarstomos ant dirvos ar substrato paviršiaus ir užpilama plonu substrato sluoksniu. Rekomenduojamos normos: daigams – 1-2g/l dirvožemio, kambarinėms gėlėms vazonuose – 1,5-2,5g/l dirvožemio, balkoninėms gėlėms – 2-3g/l dirvožemio, lauko gėlėms: vienmetėms – 2-3g/l dirvožemio; daugiametėms – 3-4g/l dirvožemio, dekoratyviniams augalams: jauniems 1-2 metų augalams 2-3g/l dirvožemio, dekoratyviniams augalams vazonuose – 1,5-2,5g/l dirvožemio, sodinukams –  2-3g/l dirvožemio.
Matavimo šaukštelis nubrauktu viršumi ~ 3g.
SUDĖTIS: azotas bendras (N) – 15%, nitratinis (N-NO3) – 1,2%, amoniakinis (N-NH4) – 2,9%, karbamidinis (N-NH2) – 10,9%, fosforo pentoksidas (P2O5) – 8% tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje (6% – tirpus vandenyje), kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje – 16%, magnio oksidas (MgO) – 5%, sieros trioksidas (SO3) tirpus vandenyje – 27,2%. Be chloro.
PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.